Association for Central European Cultural Studies
Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě
Association for Central European Cultural Studies
 
AKCE LIDÉ PROJEKTY KNIHOVNA CLAVIBUS UNITIS BIBLIO STARÉ HUDEBNÍ TISKY E-LIBRARY KONTAKTY
 
 

Charakteristika

On-line dostupné recenzované odborné periodikum k dějinám duchovní kultury v zemích Koruny české od počátků státnosti do začátku 19. století. Jak již naznačuje název, jeho posláním je přinášet odborné příspěvky k dějinám písemné, výtvarné a hudební kultury ve střední Evropě v období středověku a raného novověku (s dílčími přesahy do 19. století) v mezioborovém kontextu, přičemž jednotícím prvkem je duchovní odkaz antické a křesťanské kultury (latina, klasické tradice v umění apod.). Důraz je kladen na publikování původních studií založených na pramenném bádání, edic a analytických nálezových zpráv.

Periodicita

Periodikum vychází jednou ročně ve formátu pdf, první číslo bylo publikováno po několikaletých přípravách v roce 2012.

Vydavatel:

Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě (Association for Central European Cultural Studies) / NDKSE (A.C.E.C.S)
Husova 20, 110 00 Praha 1
www.acecs.cz
acecs@seznam.cz
Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě (IČ 45250669) je zapsána v Nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 390.

Redakční rada:

Šéfredaktor:
PhDr. Jiří K. KROUPA (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Praha)

Výkonní redaktoři:
Mgr. Jan BAŤA, Ph.D. (Ústav hudební vědy FF UK v Praze a Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Praha) - hudební kultura v českých zemích do r. 1650
Mgr. et Mgr. Marek DOSPĚL (Český egyptologický ústav FF UK v Praze) - neo-latinská studia, misie
Mgr. Jana SPÁČILOVÁ, Ph.D. (Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně a Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Praha) - hudební kultura v českých zemích 1650-1800
Mgr. Martina ŠÁROVCOVÁ, Ph.D. (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Praha) - výtvarná kultura v českých zemích do r. 1800
doc. PhDr. Jaromír Linda, Ph.D. (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu) - starší české písemnictví (do r. 1800)

Členové redakční rady:
PhDr. Josef BARTOŇ, Th.D. (Katedra biblických věd KTF UK v Praze)
prof. dr. Giuseppe DIERNA (Facolta Lingue e letterature straniere, Universita degli Studi della Tuscia, Viterbo)
prof. PhDr. Marta HULKOVÁ, Ph.D. (Katedra hudobnej vedy Univerzity Komenského v Bratislave)
Haig UTIDJIAN, Ph.D., CAS (GSMD), M.Sc. (DIC), B.Sc.

Pokyny pro přispěvatele

Příspěvky v češtině, slovenštině, polštině, latině a ve všech světových jazycích přijímá redakce v libovolném textovém editoru na e-mailové adrese acecs@seznam.cz, recenzní výtisky a ve výjimečných případech i příspěvky ve strojopisné či rukopisné podobě pak na sekretariát Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, U Třešňovky 8, CZ-180 00 Praha 8, tel. +420 603 25 13 13.
Rozsah příspěvku není omezen, vítána je obrazová dokumentace vhodná k on-line prezentaci, povinnou součástí odborné stati je abstrakt a klíčová slova v angličtině (překlad případně zajistí vydavatel).
Limitní šířka pro formátování tabulek a notových příkladů (maximálně 19 cm při velikosti fontu 10) je dána tiskovým formátem A4 výstupního pdf.
Pro citační úzus viz on-line dostupná čísla, žádoucí je uvádění plných jmen autorů a nakladatelství.
Redakce si vyhrazuje právo po dohodě s autorem sjednotit běžně užívané zkratky, bibliografické citace, způsob číslování obrázků, tabulek a notových příkladů dle úzu zavedeného pro Clavibus unitis.

Recenzní řízení

Periodikum Clavibus unitis je koncipováno jako mezinárodní vědecká revue (odborné recenzované periodikum), publikované příspěvky procházejí standardním redakčním a oponentským řízením, tzn., že odborná stať je přijata k publikaci pouze tehdy, pokud ji doporučí ke zveřejnění minimálně dva recenzenti, kteří nejsou zaměstnanci stejného pracoviště jako její autor, resp. spoluautor, a nejsou s ním ani žádným jiným způsobem v konfliktu zájmů. Součástí každého posudku je závěr, zda recenzent stať k otištění:
a) doporučuje,
b) doporučuje s výhradami (stať pak může být otištěna, pokud ji její autor přepracuje a doplní na základě připomínek uvedených v posudku),
c) nedoporučuje.
Autor stati je seznámen s výsledky recenzního řízení a s případnými doporučeními recenzentů.
Recenzní posudky jsou archivovány v redakci periodika v sídle vydavatele.
 


CLAVIBUS UNITIS 09-2020


CLAVIBUS UNITIS 08-2019


CLAVIBUS UNITIS 07-2018


CLAVIBUS UNITIS 06-2017


CLAVIBUS UNITIS 05-2016


CLAVIBUS UNITIS 04-2015

(18 MB)


CLAVIBUS UNITIS 03-2014


CLAVIBUS UNITIS 02-2013


CLAVIBUS UNITIS 01-2012

(164 MB)

 
2010-2020 © ACECS (Ver.02.27)